loading gif

ВЕРТИКАЛЕН ЦИРКУЛЯР

Описание:

Технuчесkа xapakmepucmuka
1. Преgназначен за разkрояВане на nлQчecmu мamepuaлu
(ПДЧ, MDF, wnepnлam, фазер)
2. Размерu на обрабоmВанаmа плоча
маkс. gъmkuнa - 4200 мм
маkс . Вuсочuна - 2100 мм
маkс. gебелuна - 50 мм
3. Дuамеmър на осноВнuя mpuoн - 0 250 х 20 мм
4. Дuамеmър на nоgрезВач~ - 0 11 Ох 1 О мм,
5. Мощност нз eлek:-:ipogBuгameля :-ш осноВнuя mpuoн - 3 KW
6. Oбopomu на осноВнuя mpuoн - 4800 min -


Авторски права Machines.bg©

Machines.bg

2004/2022

×
Ами сега! Едно или повече полета не са попълнени правилно: